top of page

Όροι χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΑ

H πρόσβαση και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας (εφεξής beautyforallshop.gr) των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής (εφεξής «Υπηρεσίες») υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (εφεξής «Όροι Χρήσης»). Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών προαπαιτείται η συμφωνία στο σύνολο των όρων χρήσης του beautyforallshop.gr, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Για το λόγο αυτό συνιστάται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών κατά διαστήματα ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις των όρων χρήσης. Η χρήση του beautyforallshop.gr από τον χρήστη μετά την ενημέρωση του για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης, συνεπάγεται την αποδοχή τους. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους χρήσης, καλείστε να μην κάνετε χρήση του beautyforallshop.gr.
Η πρόσβαση στο beautyforallshop.gr επιτρέπεται καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του, διατηρώντας όμως η Επιχείρηση το δικαίωμα να αποσύρει ή να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένη ενημέρωση οποτεδήποτε. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία πρόσβασης στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του beautyforallshop.gr θα περιλαμβάνει πλήρεις, ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, κατατοπιστικές, επίκαιρες, αληθείς και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως δεν προκύπτει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη, δέσμευση ή εγγύηση της Επιχείρησης σχετική με την ασφάλεια και το περιεχόμενο. Οι χρήστες του beautyforallshop.gr αποδέχονται την πιθανότητα αδυναμίας ελέγχου εκ μέρους της Επιχείρησης του συνόλου του περιεχομένου του και των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Επιχείρηση δεν παρέχει εγγύηση ότι η χρήση των πληροφοριών, στοιχείων ή υλικών που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του beautyforallshop.gr από χρήστες δεν θα προσβάλλει δικαιώματα τρίτων.

Η χρήση του beautyforallshop.gr από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και το περιεχόμενό του δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη ή ενέργεια. Η αξιολόγηση του περιεχομένου εναπόκειται σε κάθε χρήστη ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του.

Επισημαίνεται στους χρήστες ότι στο beautyforallshop.gr υπάρχουν «σύνδεσμοι» (hyperlinks ή banners) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, των οποίων τη διαχείριση δεν έχει η Επιχείρηση και δεν ασκεί κανένα έλεγχο επί των εκ μέρους τους παρεχομένων υπηρεσιών και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν. Η χρήση των ανωτέρω συνδέσμων υπόκειται αποκλειστικά στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους οφείλουν να ενημερώνονται οι χρήστες. Το beautyforallshop.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες από την χρήση τους. Η σύνδεση με τους ανωτέρω συνδέσμους πραγματοποιείται με ατομική ευθύνη του χρήστη.

Οι χρήστες του beautyforallshop.gr που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του beautyforallshop.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το beautyforallshop.gr. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κατοχή και συντήρηση των τηλεφωνικών συνδέσεων, υπολογιστών και του εν γένει εξοπλισμού ο οποίος είναι απαραίτητος για την χρήση των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr καθώς και για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του εν λόγω εξοπλισμού.

Άτομα με προβλήματα υγείας υποχρεούνται να έχουν συμβουλευτεί αισθητικό και γιατρό πριν τη λήψη οποιουδήποτε προϊόντος φιλοξενείται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί δεδομένα που αφορούν τις οδηγίες χρήσης και τα συστατικά των προϊόντων βάσει των πληροφοριών που της έχουν παρασχεθεί από τις εκάστοτε εταιρείες και δεν παρεμβαίνει σε αυτά τροποποιητικά με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλόγιστης χρήσης/χορήγησης οποιουδήποτε προϊόντος, η οποία ενδέχεται είτε να προκαλέσει είτε να επιδεινώσει πρόβλημα υγείας στο χρήστη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Το beautyforallshop.gr και το περιεχόμενό του (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ευρεσιτεχνίες, επωνυμίες, κείμενα, εικόνες, γραφικά, σχέδια, φωτογραφίες, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και αποτελεί αντικείμενο προστασίας των σχετικών διατάξεων του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα), την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975) και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο, απαγορεύεται ρητώς οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, τροποποίηση, παρέμβαση, μεταφορά, διανομή, μεταπώληση, εκμίσθωση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική μορφή, αποθήκευση, εκτύπωση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, φόρτωση (download) από οποιονδήποτε ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό φορέα του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο του beautyforallshop.gr δεν αποτελεί και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται σε αυτό χωρίς την έγγραφη άδεια της Επιχείρησης ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται σ’ αυτή. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο beautyforallshop.gr και οι απεικονίσεις προσώπων ή τόπων ή πραγμάτων που αποτελούν μέρος του περιεχομένου της, είναι ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων. Η χρήση τους, απαγορεύεται αυστηρά άνευ εξασφάλισης προηγούμενης έγγραφης άδειας από την Επιχείρηση, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη στους ισχύοντες όρους χρήσης.

Προϊόντα, υπηρεσίες, επωνυμία, εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που εμφανίζονται στo beautyforallshop.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν και τη σχετική ευθύνη.
Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιχείρηση μέσω του beautyforallshop.gr, λογίζονται ως πληροφορίες μη εμπιστευτικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του εν λόγω χρήστη. Ιδιοκτησία της Επιχείρησης συνιστά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, ό,τι μεταφέρεται ή αναμεταδίδεται ή αποστέλλεται μέσω του beautyforallshop.gr. Η Επιχείρηση δύναται να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για τις εμπορικές της δραστηριότητες.

3. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο beautyforallshop.gr ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Επιχείρησης, ή των στελεχών της, ή της διευθυντού της ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της ή οποιονδήποτε αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του beautyforallshop.gr ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί από τον χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος “ως έχουν”. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του beautyforallshop.gr και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Επιχείρηση δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση του beautyforallshop.gr, ούτε για τυχόν ζημία, οποιουδήποτε είδους, η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του beautyforallshop.gr, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο του.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ/ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του beautyforallshop.gr όπου και εφ’ όσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το beautyforallshop.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το beautyforallshop.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account) και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους ενώ η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους. Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ

Η χρήση των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr προϋποθέτει τη συμφωνία των χρηστών στους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς:

 1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr. Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Η Επιχείρηση δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες του στις υπηρεσίες του beautyforallshop.gr, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.

 2. Ο χρήστης του κατανοεί και αποδέχεται ότι το beautyforallshop.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται, παρόλα αυτά το beautyforallshop.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούται, για την αποκλειστική επιλογή άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr. Επίσης, η Επιχείρηση και οι αρμόδιοι συνεργάτες της διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο που αναρτάται στο beautyforallshop.gr και παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

 3. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Ειδικότερα δε ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο των πληροφοριών που αναρτώνται στο beautyforallshop.gr, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο beautyforallshop.gr.

 4. Ο χρήστης δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά την κείμενη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

 5. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του beautyforallshop.gr ενδέχεται να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το beautyforallshop.gr, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες στις υπηρεσίες του beautyforallshop.gr. Σε περίπτωση που το beautyforallshop.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί βλάβη σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.

 6. Εφόσον μέσω του beautyforallshop.gr είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο Διαδίκτυο, θα πρέπει να ακολουθείται ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών INTERNET (NETIQUETTE) και απαγορεύεται η εκ μέρους των χρηστών υιοθέτηση αθέμιτων πρακτικών.

 7. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των χρηστών με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια όπως σε απαγόρευση πρόσβασής τους σε όλες ή τμήμα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και σε διαγραφή, μετακίνηση, επεξεργασία των μηνυμάτων.

 8. Δεν επιτρέπεται κατά τη χρήση των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr:

  • Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα, προκαλεί βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.

  • Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

  • Η ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επίσης η αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr.

  • Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης καθώς και η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα.

  • Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

  • Η παρεμβολή στις υπηρεσίες ή η διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του beautyforallshop.gr, ή η μη συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις, διαδικασίες και κανόνες χρήσης των δικτύων αυτών. Η παραβίαση οποιασδήποτε εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας που αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του beautyforallshop.gr.

Ο χρήστης του beautyforallshop.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει την Επιχείρηση και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr.

6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο beautyforallshop.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Ο χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο beautyforallshop.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να αποστείλει σχετική αίτηση και να λάβει ρητή άδεια από την Επιχείρηση. Δεν επιτρέπεται η χρήση των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr για εμπορική άγρα πελατών από χρήστες του beautyforallshop.gr για χρήση άλλων υπηρεσιών χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική άδεια από την Επιχείρηση.

Ο χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr για να αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, παρέχει την άδεια στην Επιχείρηση, για το χρονικό διάστημα που το περιεχόμενο αυτό αποτελεί μέρος των υπηρεσιών του beautyforallshop.gr, να χρησιμοποιεί το χώρο που έχει αναρτηθεί το περιεχόμενο για διαφημιστικούς λόγους. Επίσης, ο χρήστης που αναρτά ή/και δημοσιεύει πληροφορίες, δεδομένα, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα συναινεί στην ανάρτηση ή/και δημοσίευση διαφημίσεων από το beautyforallshop.gr στις σχετικές σελίδες/υπηρεσίες.

7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από τη χρήση του beautyforallshop.gr, αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.

8. ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ E-SHOP

8.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Διαθέτουμε τέσσερις τρόπους με τους οποίους μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά:

 1. Με τη δημιουργία λογαριασμού έτσι ώστε να μη συμπληρώνετε τα στοιχεία σας κάθε φορά που αγοράζετε από το beautyforallshop.gr.

 2. Τηλεφωνικά καλώντας στο 27430-23033

Πατώντας το κουμπί ολοκλήρωσης παραγγελίας συνεπάγεται από μέρους σας η υποχρέωση πληρωμής. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα λάβετε ένα αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail που μας έχετε δώσει στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά ο αριθμός της παραγγελίας καθώς και ο τρόπος πληρωμής. Επίσης θα αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία αποστολής, τα προϊόντα μαζί με τις περιγραφές τους, τα τεμάχια καθώς και οι αρχικές και τελικές τιμές.

Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας με τους εξής τρόπους:

 1. Αντικαταβολή Μετρητοίς
  Τα προϊόντα αποστέλλονται με courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο κατά την παραλαβή. Υπάρχει επιπλέον χρέωση €2,50 ανεξάρτητα από τον τόπο παράδοσης.

 2. Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα
  Οι κάρτες που υποστηρίζονται είναι οι εξής:

   

  • Visa και Mastercard πιστωτικές κάρτες όλων των τραπεζών

  • Visa χρεωστικές κάρτες όλων των τραπεζών

  • Maestro χρεωστικές κάρτες

  • Visa και Mastercard προπληρωμένες κάρτες όλων των τραπεζών

  Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας του Stripe, το οποίο βασίζεται στη διεθνή εταιρεία προστασίας συναλλαγών SSL encryption με 2048-bitμέγεθος κλειδιού, η οποία υποστηρίζει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, ή μέσω PayPal.

 3. Με τραπεζική κατάθεση
  Μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε την κατάθεση σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμό εντός 3 εργάσιμων ημερών:
  • ΕΘΝΙΚΗ: αρ. λογαριασμού 43600156871 IBAN: GR44 0110 4360 0000 4360 0156 871 – BIC/SWIFT: ETHNGRAA
  Το όνομα δικαιούχου είναι ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗ ΝΤΑΝΟΥ ΙΝΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
  Θα ήταν πολύ χρήσιμο κατά την κατάθεση στην ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ να βάλετε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό της παραγγελίας σας.
  Μετά την κατάθεση και για να μας βοηθήσεις στην άμεση εκτέλεση της παραγγελίας σου, στείλε μας το αποδεικτικό της κατάθεσης στο e-mail info@beautyforallshop.gr.
  Σημείωση:
  • Τα τυχόν έξοδα της συναλλαγής δεν αφορούν δικές μας χρεώσεις και επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον πελάτη
  • Για να αποφύγετε επιπλέον χρεώσεις κατέθεστε το χρηματικό ποσό απ’ ευθείας στη συνεργαζόμενη τράπεζα (Εθνική Τράπεζα)

8.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μόλις είναι έτοιμη η παραγγελία σας προς αποστολή θα σας σταλεί ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο θα σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη να την παραλάβει η εταιρεία ταχυμεταφορών. Από εκεί και πέρα μέσα από το link https://www.acscourier.net/track-and-trace πληκτρολογώντας τον αριθμό της παραγγελίας σας θα μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για την πορεία της παραγγελίας σας. Πριν σας παραδοθεί η παραγγελία εάν βρίσκεστε σε δυσπρόσιτο προορισμό θα επικοινωνήσει μαζί σας η εταιρεία ταχυμεταφορών τηλεφωνικά ή με sms για την ακριβή μέρα παράδοσης της παραγγελίας σας.

8.3 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Τρόπος αποστολής
Η αποστολή των προϊόντων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εταιρείας «ACS Courier».
Η Επιχείρηση δεν αποστέλλει προϊόντα σε ταχυδρομική θυρίδα και δεν παραδίδει προϊόντα σε ανηλίκους ή σε άτομα υπό κηδεμονία χωρίς γραπτή εξουσιοδότηση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω πιστωτικής κάρτας, για τη διασφάλιση του κατόχου της, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητα ή το διαβατήριο και την πιστωτική του κάρτα. Η παραλαβή από τρίτο πρόσωπο μπορεί να γίνει με γραπτή εξουσιοδότηση, ενώ ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει κατά την παραλαβή να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα, ώστε να ολοκληρωθεί η παραγγελία.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις από τις 09:00 πμ μέχρι τις 17:30.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινίσεις σχετικά με τους τρόπους παραγγελίας και αποστολής, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 27430-23033 ή ηλεκτρονικά στο info@beautyforallshop.gr

Έξοδα αποστολής

Για παραγγελίες από €50 και πάνω η αποστολή της παραγγελίας γίνεται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα.
Για παραγγελίες κάτω από €50 η χρέωση είναι € 3,50 για όλη την Ελλάδα και το κόστος της αντικαταβολής είναι €2,50.

Χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων εντός Κορινθίας πραγματοποιείται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών.
Για την υπόλοιπη Ελλάδα η παράδοση των διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται εντός 3-4 εργάσιμων ημερών.
Η παράδοση των μη διαθέσιμων προϊόντων πραγματοποιείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Καθυστέρηση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε καθυστέρηση της παραγγελίας σας θα σας ενημερώσουμε είτε τηλεφωνικά είτε γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Πιθανή καθυστέρηση στην παραγγελία σας μπορεί να οφείλεται σε:

 • Λόγους ανωτέρας βίας ( πχ κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες)

 • Ευθύνη του προμηθευτή (π.χ. ανάκληση προιόντος, έλλειψη αποθέματος, καθυστέρηση παράδοσης)

9. ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Επιχείρηση δεν παρέχει καμία μορφή εγγύησης ούτε για την καταλληλότητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών. Τέτοιες εγγυήσεις παρέχονται μόνο μετά απο επίσκεψη του πελάτη στο φυσικό μας κατάστημα. Επίσης ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται γι’ αυτές από τις συσκευασίες των προϊόντων.

10. ΤΙΜΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Τιμές

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αλλά και κατά τη διάρκεια της πλοήγησης του στο beautyforallshop.gr, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά για τις αρχικές και τελικές τιμές των προϊόντων καθώς και τα έξοδα αποστολής. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως ο πελάτης κατά την παραλαβή του προϊόντος καταβάλει το τίμημα που αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.
Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές του φυσικού καταστήματος. Η Επιχείρηση στην περίπτωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές από προϊόντα που αγοράστηκαν από το φυσικό κατάστημα και στη συνέχεια διαπιστώθηκε η ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα και το αντίστροφο.

Δωροεπιταγές

Υπάρχει δυνατότητα να αγοράσει ο χρήστης δωροεπιταγές. Στις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Οι δωροεπιταγές μπορούν να αγοραστούν μόνο από το beautyforallshop.gr και να χρησιμοποιηθούν μόνο για αγορές από το φυσικό ή απο το ηλεκτρονικό κατάστημα μας. Σε περίπτωση που οι αγορές υπερβαίνουν το ποσό της δωροεπιταγής, τότε αφαιρείται το ποσό της δωροεπιταγής και ο χρήστης πληρώνει το υπόλοιπο ποσό.

Εκπτωτικά Κουπόνια

Τα εκπτωτικά κουπόνια αξίας €5 και €10 μαζί με τον ΦΠΑ θα έχουν ημερομηνία λήξης, θα προσφέρονται δωρεάν σε χρήστες και θα αφορούν αγορές μόνο από το beautyforallshop.gr. Τα κουπόνια θα αφορούν είτε έκπτωση στο συνολικό ποσό είτε έκπτωση σε συγκεκριμένα προϊόντα.

11.ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Για την καλύτερη δυνατή εξασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών σας, η ηλεκτρονική πληρωμή γίνεται μέσω του συστήματος ασφαλείας του Stripe. Στο εν λόγω σύστημα ασφάλειας η αποστολή και διεκπεραίωση κάθε πληρωμής γίνεται με απόλυτη ασφάλεια επικοινωνίας (SSL 128-bit). Είτε μέσω PayPal.

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY POLICY)

12.1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Επιχείρηση καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της, τηρώντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι χρήστες ωστόσο ενημερώνονται ότι η αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο αποστολής, καθώς ενέχει κινδύνους ανάγνωσης των πληροφοριών αυτών από τρίτα πρόσωπα, μη εξουσιοδοτημένα.

Η Επιχείρηση διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν οπότε οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να τους ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι χρήστες της ιστοσελίδας, παρέχουν οικειοθελώς προσωπικά τους δεδομένα (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e-mail ), η Επιχείρηση δύναται να τα συγκεντρώνει σε Αρχείο και να τα επεξεργάζεται για τον οικείο σκοπό.

Κάτοχος και υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα έχει στην κατοχή της στο αρχείο της για τον ως άνω σκοπό θα είναι το Κέντρο Θεραπευτικής αισθητικής προσώπου και σώματος Beauty For All, το οποίο εδρεύει στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, Παναγή Τσαλδάρη 50, Τ.Κ 20400.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η κατά συναίνεση των φορέων των προσωπικών δεδομένων αποστολή ενημερωτικού υλικού, η οποία έχει διαφημιστικούς σκοπούς και η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Επιχείρησης. Αποδέκτης των προσωπικών μη ευαίσθητων δεδομένων είναι μόνο η Εεπιχείρηση. Οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας γίνεται με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@beautyforallshop.gr

Εφόσον ο χρήστης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή προς αυτόν ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για διαφημιστικούς λόγους, η Επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του χρήστη, να ανακοινώνει τα Προσωπικά Δεδομένα του σε τρίτους για τη διαφημιστική προβολή των προσφερομένων από αυτούς προϊόντων και σε επιχειρήσεις που κάνουν έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα.

12.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες, οι οποίοι έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα τους στην Επιχείρηση έχουν τα εξής Δικαιώματα:

 1. Tο δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή της Επιχείρησης. Πληροφόρησης για: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, β)Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ)Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του νόμου 2472/1997.

 2. Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

 3. Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας. Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους –μη ευαίσθητων- δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Επιχείρηση τηρεί όλες, τις από το Νόμο 2472/1997, υποχρεώσεις της. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής του ενημερωτικού υλικού.

 4. Το δικαίωμα αντίρρησης ασκείται και απευθύνεται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχει αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων. Για την εξάσκηση του δικαιώματός του αυτού ο κάθε χρήστης μπορεί να αποστέλλει ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@beautyforallshop.gr

Εάν ο ίδιος ο χρήστης γνωστοποιεί αυτοβούλως τα προσωπικά του δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας σε τρίτα πρόσωπα απευθείας, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί εάν το επιθυμεί στην έρευνα των όρων που αφορούν την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Με τη γνωστοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε τρίτα πρόσωπα, έστω και μέσω της ιστοσελίδας, ο χρήστης αποδέχεται ότι η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για την ενδεχόμενη χρήση τους από τα τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση γνωστοποίησης από τρίτο πρόσωπο-χρήστη προσωπικών δεδομένων άλλου προσώπου μέσω της ιστοσελίδας άνευ προηγούμενης συναίνεσής του, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη, καθώς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει με τα υπάρχοντα τεχνολογικά δεδομένα την ταυτότητα του κοινοποιούντος χρήστη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας εγγυάται για την αλήθεια και τη γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων τα οποία υποβάλλει στην Επιχείρηση καθώς και για το ίδιο το δικαίωμα υποβολής τους.

Η Επιχείρηση δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία της ιστοσελίδας ή επικοινωνόντας με την Επιχείρηση.

12.3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση συλλέγει προσωπικά δεδομένα:
α) όταν ο χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών για τέσσερις γενικούς λόγους:

 • την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών / χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.

 • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών / χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που διατίθενται από και μέσω της ιστοσελίδας

 • την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

 • τη βελτίωση της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών και του περιεχομένου (user experience – buying experience) της ιστοσελίδας.

12.4 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Επιχείρηση δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Επιχείρηση μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν (δεν ισχύουν όλοι οι όροι ταυτόχρονα):

 • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

 • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Επιχείρηση καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Επιχείρηση έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες της ιστοσελίδας καταθέτουν σε αυτήν μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την Επιχείρηση.

 • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

12.5 IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

12.6 COOKIES

Τα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται στον χρήστη όταν επισκέπτεται μια ιστοσελίδα μέσω υπολογιστή, κινητού ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής και αναγνωρίζουν τη συσκευή αυτή σε μελλοντικές επισκέψεις. Αυτά τα αρχεία επιτελούν διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων θυμούνται τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη, βοηθούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου της ιστοσελίδας και επιτρέπουν την προσαρμογή των online εμφανιζόμενων διαφημίσεων και προσφορών στον εκάστοτε χρήστη. Τα Cookies μπορούν να διαιρεθούν σε τέσσερις κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω:

Απολύτως απαραίτητα Cookies
Αυτά τα αρχεία είναι απαραίτητα ώστε η ιστοσελίδα να μπορεί να παράσχει υπηρεσίες που ζητάει ο χρήστης, όπως το να θυμάται τα προϊόντα που έχει προσθέσει στο καλάθι αγορών του.

Cookies Απόδοσης
Τα cookies αυτής της κατηγορίας συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώνονται μαζί με τα δεδομένα άλλων χρηστών και βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας. Για παράδειγμα αυτή η κατηγορία cookies μας βοηθά να καταλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες εντοπίζουν, περιηγούνται και χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και μας υποδεικνύουν σημεία στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, όπως η περιήγηση, η εμπειρία πώλησης και οι διαφημιστικές καμπάνιες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες με βάση τις οποίες μπορεί να ταυτοποιηθεί ο χρήστης.

Cookies Λειτουργικότητας
Αυτά τα cookies θυμούνται επιλογές του χρήστη, όπως η γλώσσα ή παραμέτρους έρευνας όπως το μέγεθος, το χρώμα ή η γραμμή του προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο χρήστη να απολαμβάνει κατά την επίσκεψή του στην ιστοσελίδα μας μία εμπειρία πιο συμβατή με τις επιλογές του και μας βοηθούν να κάνουμε τις επισκέψεις του πιο ευχάριστες. Οι πληροφορίες αυτές επίσης συγκεντρώνονται μαζί με πληροφορίες άλλων χρηστών σε μία ανώνυμη βάση με σκοπό να βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Cookies προσανατολισμού & Διαφημιστικά cookies
Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες περιήγησης με σκοπό να δημιουργήσουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα του χρήστη. Θυμούνται τις σελίδες που έχει επισκεφθεί ο χρήστης και τις πληροφορίες που έχει μοιραστεί με τρίτους, όπως για παράδειγμα διαφημίσεις.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή ώστε να εμποδίζει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του. Στον τομέα «βοήθεια» του φυλλομετρητή παρέχονται συνήθως λεπτομέρειες για τον τρόπο που μπορεί κάποιος να διαχειριστεί την ρύθμιση των cookies.

13 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η Επιχείρηση ευθύνεται ως πωλήτρια για τα πραγματικά ελαττώματα και τις ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων των πωλούμενων προϊόντων κατά τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. Ευθύνεται ιδίως αν το πωλούμενο προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από αυτήν, αν δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ή για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας. Στις περιπτώσεις αυτές δικαιούστε κατ’ επιλογήν σας: 1) να απαιτήσετε χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2) να μειώσετε το τίμημα ή 3) να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα.

Δικαιούστε, επίσης, να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα με χρέωση της Επιχείρησης, εάν με υπαιτιότητα της Επιχείρησης πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα (λάθος στη λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κλπ) ή προϊόντα κακής ποιότητας (καταστράφηκαν κατά τη μεταφορά, με κακή συσκευασία κλπ).Σε αυτήν την περίπτωση, δύναστε είτε να μην αποδεχτείτε να παραλάβετε το προϊόν εξ αρχής είτε να ζητήσετε την επιστροφή του.

Δικαιούστε τέλος να υπαναχωρήσετε από την συναφθείσα σύμβαση πώλησης, δηλαδή να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την επιστροφή της αξίας τους, εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση, με την προϋπόθεση τα προϊόντα ή οι συσκευασίες τους να μην έχουν ανοιχτεί. Σε αυτή τη περίπτωση δεν επιβαρύνεται η Επιχείρηση με τα έξοδα αποστολής.
Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την συναφθείσα σύμβαση αφού πρώτα επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση τηλεφωνικά ή μέσω e-mail στο info@beautyforallshop.gr

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των αγαθών ή προκειμένου περί παραγγελίας στην οποία περιλαμβάνονται πολλά παραδιδόμενα χωριστά τεμάχια, του τελευταίου τεμαχίου ή προκειμένου περί προμήθειας αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια, της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου ή τέλος προκειμένου περί σύμβασης τακτικής προμήθειας αγαθών για καθορισμένο χρονικό διάστημα του πρώτου αγαθού.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας μας είναι: Beauty For All, Ξυλόκαστρο Κορινθίας, Παναγή Τσαλδάρη 50, Τ.Κ 20400, Τηλέφωνο: 2743023033.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Για λόγους υγιεινής και προστασίας της υγείας δεν γίνονται δεκτές υπαναχωρήσεις από πωλήσεις προϊόντων των οποίων η σφραγισμένη συσκευασία έχει παραβιαστεί μετά την παράδοση.
Σε κάθε περίπτωση, τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που αποστάλθηκαν από την εταιρεία και παραλήφθηκαν από εσάς, πλήρη και χωρίς φθορές. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν σε άριστη κατάσταση (χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες) και με όλα τα έγγραφα της αποστολής (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, κ.ο.κ).

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.
Σημειώνεται ότι εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα στo ταχυμεταφορέα της ACS Courier χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ανακοινώσατε στην εταιρεία την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε επιβαρυνόμενοι με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ευθύνεστε επίσης για κάθε μείωση της αξίας των επιστρεφόμενων αγαθών που επήλθε ως αποτέλεσμα διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.
Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
− Προς [επωνυμία εταιρείας, γεωγραφική διεύθυνση και, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]:
− Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*)
πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
− Που παραγγέλθηκε(−αν) στις (*)/που παρελήφθη(−σαν) στις (*)
− Όνομα καταναλωτή(−ών)
− Διεύθυνση καταναλωτή(−ών)
− Υπογραφή καταναλωτή(−ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
− Ημερομηνία
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

bottom of page